Followers

Friday, November 30, 2012

14:03:2006 - Special

Spirituális hierarchia és a Galaktikus Föderáció
Sheldan Nidle közvetítése
11 Lamat, 11 Ceh, 1 Caban

(2006. március 14.)


Univerzum: A Mennyek és a fizikalitás kapcsolata

Legyetek üdvözölve, kedves Szívek!

Egy további üzenettel érkeztünk.
Ha majd a teljes tudatosság „szemével” tekintetek az univerzumra, akkor meglátjátok benne az élőlényt, amit mi a „teremtés gyermekének” nevezünk. Ez az élő világegyetem rendkívül sokrétű. Egy szellemi [spirituális] szintből áll, ami egy további szintet tartalmaz, amit ti „fizikalitásként” ismertek. Mindegyik szint összefonódik a másikkal. Tehát nem léteznek konkrét határok. De van egy természetes energiacsere, ami körülbelül megkülönbözteti az egyik szintet a másiktól. Ennek a „gyermeknek” mindegyik része ismeri a többi rész felelősségét. Ebből jön  létre egy természetes adok-kapok egyensúly, ami a Mennyei Rend és Tanácsok különböző aspektusai által kommunikál egymással. Ezeken a masszív energia-membránokon belül működik az Isteni terv, melyben csodálatosan és grandiózusan irányítja a segítő részek együttműködését, hogy a szent lények kiteljesedhessenek, ami minden teremtés sajátja. Minden teremtésnek magának kell megértenie, hogy egy jelentős szerepet játszik és ez a [lélek] „rész” egy időben a végtelen számú realitásokban és dimenziókban nyilatkozik meg.

Ez a „veleszületett” összeköttetés, kapocs minden teremtés aspektusában különösen segített, hogy tisztázzuk a fizikalitás működését. A fizikalitás olyan rétegelt, mint egy óriási hagyma héjai. Mindegyik héj [réteg] egy óriási számú különálló részleget [szekciót] tartalmaz. Ezek a szekciók saját maguk is hasonló típusú realitásokból tevődnek össze, amik egy rendszer kisebb egységét [cluster] képezve, minden fizikai dimenzió egy bizonyos része körül rendeződnek el. Ezekben különböző galaxisok, csillagok stb. találhatók, amik fizikai valósággal rendelkeznek, ahogyan azt ti ismeritek. Világotok őslakos népei ezt az Isteni tervet primitív szinten megértették és környezetük minden részére élőlényként tekintettek. Valójában ez csak a történet egy darabkája. Mert a tudatosság mindenben jelen van. Még az általatok előállított, látszólag mű dolgok is ennek a nagyszerű design-nak rendszerét hordozzák magukban. Ezt az energiát a „lélekerő” táplálja, amit ti magatok bocsátottatok saját rendelkezésetekre, amikor ez a valóság egykor létrejött. Ez a lélekerő a szükséges alap, amire mindegyikőtök a mérhetetlen mennyiségű folyamatos életciklusát építette. Ezek az életciklusok egy lélekcsoporton belül és a hozzájuk kapcsolódó csillagcsaládok által jönnek létre.

A Menny egy szent rend szerint épül fel, ami a jelenlegi ’logikai’ felfogásbeli képességeteket meghaladja. Hogy képesek legyetek megérteni az Isteni Rendet, a Menny sok idővel ezelőtt sok tudásszomjas léleknek átadta a szent tanácsok és szent rendek koncepcióját. De ezek valójában a ti világotok [fizikai] tanácsaitól és rendjeitől eltérően működnek. Mindegyik (mennyei) Rend olyan, mint egy folyam, ami egy Isteni Forrás eonjaként ered. Ezek a Rendek hajtják végre a Teremtő mennyei dekrétumait. Mindegyik folyamként viselkedik, ami a hordalékát [iszapot] és más szerves anyagot a folyam torkolatához vagy egy másik folyam kereszteződési pontjához ragad magával. Ily módon vannak szabad kölcsönhatásban a Szent Rendek; valójában egyik sincs ’elválasztva’ a többiektől. A Tanácsok ’kiutalási-állomásként’ működnek. Itt találkozik miriádnyi Rend, akik intuitíven szablyák meg, hogy az Isteni terv dekrétumai, hogyan, mikor és hol nyilatkozzanak meg. Ha ezek a Mennyei Rendbeli csoportosulások és a hozzájuk kapcsolódó Szent Tanácsok a fizikai szintre jönnek, akkor lélekcsoportokat és nagyobb lélekcsaládokat képeznek.

A fizikalitás síkján sokfajta formában van jelen a FÉNY és a sötétség. Ezek a variánsok valójában csupán egy összetettebb terv részét képezik, minden egyes valóságban rejlő összes lehetőség kifejezésére. Gondoljatok arra, hogy a fizikai valóság egy szent tesztfelület, ahol minden lehetőség felkutatható. Az ebből eredő számtalan eredményben az Isteni terv mindenkori ösvénye bontakozik ki, mely a menny által egy időben, egyszerre [szimultán] valósul meg. Ebből az következik, hogy a Mennyek azon részei vagytok, akiknek az a feladata, hogy egy sor fontos specifikus drámát kitapasztaljanak. Bennetek a tapasztalat mértéke szerinti bölcsesség rejlik, mely a Mennyek eszköze, hogy a nagyszerű sokszínűséget kibontakoztathassa, mely minden Isteni Teremtés magját képezi. Az Isteni lélekcsoportotok és a velük kapcsolódó lélekcsaládotok közötti párbeszéd, létezéseteket az egész teremtésen keresztül áthatja. Ezen Isteni folyamattal a fizikai szint minden része kapcsolatban áll a Mennyekkel. És ezt a rendszert ti is egyre inkább feltérképezitek [észlelitek], minél tovább tágul tudatosságotok. Egy jelentős ’mellékterméke’ a fokozott észlelésnek, hogy ráéreztek, hogyan működik a világok közötti „fátyol”, ill. hogyan „lebbenthető fel”.

Számunkra a különböző dilemmák, amikkel megküzdötök, részét képezi az imént leírtaknak. Átmeneti időszakban vagytok most, az általatok jelenleg ismert világból az általatok lassan világosan érzékelhetőbe. A végső erőfeszítéseitek, az útjelző mérföldkövek, a jelenlegi kozmikus drámátok utolsó felvonásában. Mi magunk is abban a birodalomban tartózkodunk, amihez nagy gyorsasággal ti is közeledtek. A mi átlépésünk eonokkal korábban más módon ment végbe, de most az a szerepünk ebben a drámában, hogy legmagasabb szinten tegyünk eleget a szükséges felügyeletnek. Eközben egy másik lehetőségen is dolgozunk, ahol a speciális beavatkozásunk közvetlenebben nyilvánul meg, ott és ahol szükség van ránk. Ez a különleges szerep nagy felelősséggel jár, hogy sikeresen vezessünk ki a mostani meglehetősen ’zilált’ birodalomból, mely valamennyire hasonlatos a miénkhez, ahol mi tartózkodunk. Ténylegesen egy nehézségeken alapuló birodalomból vezetünk ki benneteket egy olyanba, ami a Szereteten alapszik.

Nemrégiben leírást adtunk az Anyahajóinkról és elvittünk egy rövid kirándulásra benneteket a Belső Földre, hogy világossá tegyük számotokra a különbségeket. Valóságotok elért egy olyan pontot (2006), amikor vagy túléltek vagy részt vesztek a világotokon élő fajok gyors tömeges kiirtásában. Ez a lehetséges forgatókönyv a környezetetekről szóló összes tudományos irodalomban megtalálható és a globális társadalmatok működéséről szóló tanulmányokban is [infó, amiket az emberiségről gyűjtöttek ford. megj.]. Amit azonban ezek a tanulmányok nem vesznek figyelembe, az a ti gyorsuló spirituális növekedésetek és a folyamatosan emelkedő tudatszintetek. Egy további, figyelembe nem vett szempont a tény, hogy mi teljes mértékben részesei vagyunk az átalakulási folyamatotoknak. Ez az ’Első kapcsolatfelvétel küldetés’ az elmúlt évtizedben nőtte ki magát egy ’Átalakulást segítő műveletté’. Ez a küldetés jelenleg több szempontból is különös körültekintést igényel, de más szemszögből nézve sokkal direktebb. A legfőbb szempontunk az időzítés. A legfőbb célunk pedig a mi világunkat elhozni nektek! Az ’Első kapcsolatfelvételhez’ vezető utolsó lépések most is zajlanak. A hatalmi pozíciókban lévő emberek a glóbuszotokon zárótáncukat járják. Ebben a táncban meg van a lehetőség, hogy elvezessen benneteket oda, ami még a ’hideg háború’ alatt is ’lehetetlennek’ tűnt. És ez a lehetőség minket is arra kényszerít, hogy világotokat nagy gonddal felügyeljük és minden szükséges intézkedést megtegyünk, hogy az ’Első kapcsolatfelvétel’ létre jöhessen. Számunkra teljesen világos, mennyi veszélyt rejt a globális helyzetetek! De ezek között a szörnyű lehetőségek között ott szunnyad az új valóság magja is. Egy speciális világméretű művelet végre megvalósulni látszik, hogy elérje a nyilvánosságot. Arra kérünk benneteket, hogy továbbra is támogassátok egymást és keressetek utakat [lehetőségeket], hogy egy új örömteli valóság ’születését’ elősegítve cselekedjetek. Mi továbbra is egy új valóság hírnökei vagyunk és rendkívül fontosnak tartjuk aktív támogatásotokat, abban, ami Isten akarata szerinti és meg kell történnie. A bolygótokon rátok leselkedő veszélyek mellett kérünk benneteket legyetek ti is résztvevői a folyamatosan növekvő spiritualitásnak világotokon. Ez a spiritualitás a Szeretetben fejeződik ki, a kölcsönös együttműködésben és egy mélyreható érzékelése az emberiség és az Isteni közötti köteléknek. Örömmel látjuk, amint egy hatalmas meggyőződéseiteket reprezentáló hálózat növi ki magát a glóbuszotokon. Nagyon hálásak vagyunk, hogy elköteleztétek magatokat a Szeretet mellett és bátorítunk benneteket, hogy haladjatok tovább ezen az úton. Ezen lélekcsoportok és lélekcsaládok növekvő hálózatának az akciói, valóban nagyszerű forrása Földanya népeinek és azok belső büszkeségének. Mélyen tiszteljük azt a sok őszintén meghozott áldozatot. Mint azt már megjegyeztük, ekkor cselekedeteitek összetalálkoznak Lord Surea Isteni akaratával. Ez a szent erő, mely mellőz minden kétséget és lehetővé teszi az ’Első kapcsolatfelvétel’ elkerülhetetlen megvalósulását!

Ne feledjétek: "Együtt vagyunk valóban sikeresek!”

Ma ismét a tudat átalakulási folyamatban betöltött szerepéről beszéltünk. Beszéltünk arról is, hogyan kapcsolódik a Menny a fizikalitással. És ismételten tolmácsoltuk mély kötelességtudatunkat az „Első Kapcsolatfelvétel küldetés’ kapcsán.
Kérünk benneteket, kölcsönösen támogassátok egymást és tartások meg pozitív jövőszemléleteteket. Ne feledjétek, nem vagytok egyedül és a Menny, ill. az ’Első kapcsolatfelvétel küldetés’ eltökélt, hogy minél gyorsabban beteljesedhessen az átmenet. –

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetek mélyén, hogy tiétek az ég örök és végtelen gazdagsága!

Selamat Majon! Selamat Kasijaram! (Szíriuszi nyelven:
Örvendjetek! Legyetek áldottak szeretettel és örömmel!)
Csatornázta: Sheldan Nidle

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

  2006. február 21

Sunday, September 16, 2012

Special - 21:02:2006Kedves Olvasók!

Ismételten egy régebbi Sheldan Nidle csatornázás következik, most a Föld körüli belső gyűrűt alkotó FGF anyahajókról kapunk betekintést.Spirituális hierarchia és a Galaktikus Föderáció
Sheldan Nidle közvetítése
3 Manik, 10 Zac, 1 Caban
 2006. február 21


Selamat Jarin!

Újra itt vagyunk kedves Szívek és további felvilágosítással szolgálunk nektek! Az utóbbi üzenetekben a Belső Föld csodáiról beszéltünk és röviden bemutattuk a csodás éteri lényeket, akik segédkeznek a naprendszeretek többi részének fenntartásában.

Most pedig szemléljük meg közelebbről a különböző űrhajókat, amiből a mi nagy „első kapcsolatfelvevő” csillagflottánk áll. Ez a flotta folyamatosan cseréli tagjait. Tényszerűen a flotta körülbelül 10%-a minden két hónapban kicserélődik. A csere a szerteágazó FÉNY Galaktikus Föderációjának különböző csillagnemzetségeinek anyahajóit érinti. Ahol a leggyakrabban történik a rotáció [körforgás], az az űrhajók külső gyűrűje. Ott elsősorban a Galaktikus Föderáció új tagjai találhatóak. Az emberiség még jelenlegi előítéletei miatt a belső körgyűrűn az emberi [humanoid] tagállamok kaptak helyet.

A csillagflotta anyahajói speciálisan vannak kiképezve; eddig kevésbé stresszes küldetésekre használták a tudományos- és kutató flották. Szilárd meggyőződésünk, hogy a technológiailag fejlettebb űrhajók, amik általában flottáink élcsapatai, nem szükségesek az első kapcsolatfelvétel-küldetéshez. A legtöbb régebbi űrhajó körülbelül 30.000 és 50.000 év közötti. Sokan közülük visszahúzódtak a galaxis speciálisan elkerített szegletébe, ahol nyugodtan tölthetik napjaikat. A csillaghajóink élőlények, megbecsüléssel és egész élettartamuk alatt tisztelettel bánunk velük, ami kijár az ilyen idős „hölgyeknek”. Ennek a műveletnek az érdekében megkérdeztük őket, hajlandóak lennének-e egy utolsó küldetésre eljönni és megszakítani pihenő fázisukat. Ezek a nagyszerű lények legtöbbnyire igennel feleltek és máris részesei lettek egy anyahajókból álló összetett körforgásnak, akik egymást váltják a mi világaink és a ti csodás világotok között. Mivel sok űrhajó korábban még részben sem volt átalakítva, ezért engedélyt kértünk tőlük, kismértékű átalakításukhoz, hogy a belső körgyűrűbe kirendelt modern kutató űrsiklókat felvehessék a fedélzetre. Ismételten igennel feleltek a visszajelzésükben. A változtatások kivitelezésével az anyahajók felkészültek az első kapcsolatfelvételre. A legénységeknek is szükséges volt némi idő, hogy megismerkedjenek a kipihent szépségekkel. A belső csillagflotta javarésze ezekből a régebbi űrhajókból tevődik össze. Ha beléptek a fedélzetre, akkor azonnal érzékelhetitek a hatalmas szeretetet és a mélyreható gondoskodást, amit sugároznak felétek. Másként, mint az új modelleknél, ezeket az űrhajókat azért hozták létre, hogy egy specifikus alakzatban maradjanak fenn: vagy szivar alakú burkolattal, ami több száz vagy ezer mérföld hosszú is lehet vagy pedig óriási rombuszformájú, egymással összekötött egységek sorozataként. Ez a két modelltípus probléma nélkül alkalmazkodott az elsődleges követelményekhez.

Általában az egy, önmagában zárt törzsű űrhajókat diplomáciai, kapcsolatfelvételi és védelmi célokra használják, a többszörös törzsűek a sokrétű tudományos területek kutatói számára állnak rendelkezésre. Ehhez a két kategóriához rendelték ki az új űrsiklókat. Mivel ezek az űrsiklók nagyobbak és összetettebbek, ezért szükségessé vált a régebbi anyahajókon nagyobb és modernebb dokkoló kapuk kialakítása és felújított kiszolgáló állomásokkal való felszerelése. Az átalakított dokkok úgy lettek kiképezve, hogy az űrsiklók bármelyik különleges küldetéshez átalakíthatóak legyenek.

A régebbi anyahajókra való belépéssel először is egy más típusú világítás és a fedélzetek technológiája fog szembe ötleni. A folyosók világítása egy speciális fotokémiai folyamat alkalmazásával történik, ami egy finom, teljes-spektrumú fényt, napfényt hoz létre, de annak közismert keménysége nélkül. Ez a világítás szabályozható és a fedélzeti számítógép mesterséges intelligenciájának segítségével egyéni kívánság szerint testre szabható. A padló nyomásérzékeny anyagból van, ami reagál a módra, ahogyan haladnak rajta, ez olyan érzést kelthet bennetek, mintha az ember a „levegőn” járna. Ez a két technológia modernizálásra került és az újabb verziók személyre szabott holografikus technológiával kombináltak, így bármely otthoni világ reprodukálható, ami nektek is nagy örömöt okoz majd. Így a hajón folyamatosan egy olyan környezetben lehettek, ami úgy lett kialakítva, hogy minden szempontból támogat benneteket és képessé tesz a legjobb kreatív formátokat hozni.

A legénység számára kialakított különböző társalgók, termek és a munkarészlegek is szintén optimálisan támogatják a funkciójukat és nyugalmat árasztanak. A flotta anyahajójának fő célja, hogy segítse a legénységet a kirendelt küldetésének teljesítésében. Minden munkarészleg telepatikusan irányítható számítógépes hálózattal és sokféle android asszisztenssel áll kapcsolatban. Minden egyes android egy munkatárs szolgálatában áll. Ezek az asszisztensek segédkeznek a szükséges felszerelés javítási és karbantartási munkálataiban és a tudományos kutató expedíció során gyűjtött adatok kiértékelésében. Minden legénységi tag egy rendkívül jól képzett személy. Már a korai gyermekkorban ismerte mindegyik személy a szakterületét és tudását eszerint gyarapította kitűnően. Az űrhajó androidjai támogatják ezt a szaktudást, amikor segítenek a kijelölt feladat elvégzésnek felgyorsításában. Az ebből származó kooperatív interakció gyors problémamegoldáshoz vezet.

Ezeknek az űrhajóknak egyes részlegei fejlett holografikus technológiáknak ad otthont, ahol természethűen még különleges környezeteket is ki lehet alakítani, amiben akár egy kiválasztott dráma aktív szereplőjeként is részt lehet venni. Lehet irodalmi vagy történelmi dráma, ill. közkedvelt elbeszélések vagy epizódok a saját életből vagy egy saját teremtés lejátszása. Ez a fajta szórakozás lényegi része az életnek a hajón, amiben akár egyedül vagy barátokkal, családdal, legénységi tagokkal közösen lehet részt venni. A legtöbb galaktikus emberi lény furcsának tartja világotok filmjeit, játékait és regényeit. Az agresszió és erőszak olyan mértékű bennük, ami társadalmatok primitív és korlátozott társadalmának tükre. Az első kapcsolatfelvétel elsődleges célja, hogy ezek a körülmények pozitív irányba változzanak, és hogy ennek eredményeként keletkezett többlettudást és kiszélesedett látókört képesek legyetek integrálni életetekbe.

Az anyahajókon található lakónegyedek a lakóik személyiségét és egyéni ízlését tükrözik. Az ételt, a ruházatot és az ingóságokat egy energiaprocesszor hozza létre szinte azonnal; így az ételek elkészítése és a használt edények elmosogatása sem szükséges! Még a dekoráció és a bútorzat is kedv és tetszés szerint kicserélhető. Ez az élettér pillantok alatt átalakítható nappaliból, dolgozószobává vagy hálószobává. Ebben az életkörnyezetben a lehetőségek határtalanok, mint a képzelőerőtök. Mint ahogy mindenhol az űrhajón, a padló és a világítás mindenki számára az egyéni szükségletek szerint kerül kialakításra. Még arra is van általában lehetősége a legénység tagjainak, hogy a kilátást az ablakukból az otthoni világukhoz igazíthassák!

Az anyahajókon található raktárcsarnokok hatalmasak és nagyméretű alkatrészek tárolására alkalmasak, amiket nem lehetne egyszerűen a holografikus fedélzeti eszközökkel előállítani. Ezek a raktárhelységek gyakran több mérföld hosszúak. Itt raktározzák a nagy szerelőpadokat, amiket arra használnak, hogy a hajtóműrendszert megszereljék és a különböző navigációs rendszereket karban tartsák. Ezen kívül speciális alkatrészeket is tárolnak itt, amik szükségesek a navigációs rendszer és a mesterséges intelligencia főszámítógépének hálózatához. Ezeknek az óriási számítógéprendszerek központjai több tíz mérföld hosszúságúak! Ezeknek az alkatrészeknek a mozgatását óriási robotok végzik, amik a különböző raktárcsarnokokhoz vannak kirendelve. Ezeket a robotokat, pedig androidok irányítják és figyelemre méltó pontossággal végzik feladataik teljesítését.

Ma közelebbről megismertettünk benneteket az anyahajóinkkal, amik az első kapcsolatfelvétel flottánk belső gyűrűjét képezik. Ezek a bámulatos világűrbeli „Hölgyek” kapui nyitva állnak előttetek, miután sor kerül az első kapcsolatfelvételre. Örömmel várjuk a napot, hogy megmutathassuk őket akadályok nélkül, nyíltan és közösen ünnepelhetjük majd szép világotokon hivatalos formában is megérkezésünket.

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetek mélyén, hogy tiétek az ég örök és végtelen gazdagsága!

Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Szíriuszi nyelven: Legyetek Egyek! Legyetek szeretettel és örömmel áldottak!)


Kapcsolódó cikk a Kristályhangon:


Csatornázta: Sheldan Nidle

Magyar nyelvű fordítás: ScarlettSpecial - 07:02:2006


Spirituális hierarchia és a Galaktikus Föderáció
Sheldan Nidle közvetítése2 Ben, 16 Yax, 1 Caban
 2006. február 07


Selamat Jarin!

Újra itt vagyunk, hogy sok dologgal kapcsolatban tájékoztassunk benneteket! Miközben közeledünk az első kapcsolatfelvétel felé, figyelmeteket röviden a belső szomszédaitok felé terelnénk.

A Belső Földnek már számos mítosz, legenda és fantáziatörténet köszönheti létezését.
Az első ténymegállapítás, hogy a Belső Föld valóban létezik!
Geológiai tudományotok sokáig azon a véleményen volt, hogy a Földanya egy szilárd gömbtest, amit egy sűrű középső rész, a „földköpeny” és egy erős elektromágneses központi mag alkot. Ti pedig a külső „héjon” éltek, ami a földköpenyt körülveszi.

Nos, ma azért jöttünk, hogy elmondjuk, a Földanya felépítése
teljesen más jellegű. Mint minden égitest vagy csillag, a Föld is üreges. Ezt a tényt elhallgatják azok, akik rajtatok uralkodnak, mert ez az igazság dominóelvként tarolna és magával rántana további érzéki csalódásokat, amivel benneteket manipulálnak.
Az igazság egy nagy varázshatalommal bíró „Szezám tárulj” , ha bölcsen használják és átfogó, új tudományos betekintést biztosítana és bíztatna benneteket, belső bölcsességeteket a valódi feltételekhez való igazításában.

A Belső Föld két fő ismérvvel rendelkezik: Az első a belső héj, ami a külső héj folytatása. Mindkét sarki terület rendelkezik egy hatalmas belépési nyílással. Mint egy kimagozott alma, a héj a földköpenyt betakarja egészen a belső üreges térig. A külső és a belső héj nagyon hasonló topográfiával [tájrajzzal] rendelkeznek: mindkettőnek vannak óceánjai, kontinensei, hegységei, tavai és folyói. Csak a belső héj a Föld középpontjával szemközt helyezkedik el. Ez a centrum (központi „Nap”) sugárzik és áttetsző felhők övezik. A belőle származó fény valamivel tompítottabb, mint a napfény, ezért a Belső Föld nappali fénye lágyabb, mint a Föld felszínén.
A Belső Föld további ismérve, az úgynevezett barlangvilágok. Ezek hatalmas barlangok a „földköpeny”-ben, amiben természetes fejlesztések találhatók, amiket maga a Földanya hozott létre, ill. más fejlesztések is, ami a Belső Föld társadalmának fejlett technológiájának köszönhető, Agartha országából.

Ez az ország a maradványa a Galaktikus Föderáció második kolóniájának: Lemúriának.

Lemúria eredetileg földfelszíni társadalom volt, egy földalatti részleggel. Az elsődleges főváros a szigetvilágon volt található, ami 25.000 évvel ezelőtt a Csendes-óceán habjaiba süllyedt. Egy másodlagos főváros a Föld belsejében volt kialakítva. Ebbe a városba költözött át Lemúria kormánya a katasztrófa után. A földfelszíni új uralkodói, Atlantisz Birodalmában elrendelték a főalagutak bejáratainak lezárását. Csupán Atlantisz utolsó napjaiban törték fel a lemúriaiak a zárpecséteket , hogy megmentsenek jónéhány földfelszíni lakost a biztos haláltól. Ezek az emberek egy társadalmat alkottak és valamivel később visszatértek a földfelszínre és megalapították a „Rama” birodalmat, Dél-Ázsiában. A Kr.e. 8000-ben bekövetkező nagy árvíz véget vetettet a kísérletüknek, hogy az emberiséget a sötét Anunnakik ténykedésétől megmentsék. Vereségük ellenére a Lemúriaiak kitartanak szerepük mellett, hogy megvédjék a Földfelszín Világát a semmirekellők pusztításaitól.

Lemúria galaktikus küldöttei voltak, akik ennek a naprendszernek a tagságát a Galaktikus Föderációval fenntartották. A nagy árvíz és a „Rama” birodalom bukása után a Lemúriaiak újra csoportosultak és új összetételű társadalmukat „Agartha”-nak nevezték el. A fővárosukat Shamballah-t, átköltöztették egy barlangba, ami Lhasa város, a mai Tibet terülte alatt fekszik. Sok alagút köti össze Shamballah-t a földfelszínnel a Himalája hegységben. Ezeket olyan szent emberek használták, akik az isteni bölcsességet és nagy energiáikat a külső világba szerették volna kiterjeszteni.

Ezen a környéken egy különleges helyet tartottak készenlétben, ahol szent emberek és tanítványaik találkoztak, hogy fenntartsák Földanya szent energiahálózatait. Ez a munka, a számos Belső Földön megtartott napi rituálékkal együtt tette lehetővé az Isteni energia fenntartását, ami a Lemúriaiak esküje volt a Földanya felszíni népességnek. Lemúria és később Agartha tartotta a FÉNYt, ami szükséges a teljes tudatos fénylénnyé való átalakulásotokhoz.

Agartha nagyban hasonlít a ti világotokhoz. A Belső Föld egy virágzó ökorendszerrel rendelkezik és olyan lények élnek ott, amik a Föld felszínén már rég nem léteznek. Ezt az egzotikus állatseregletet nagy gonddal felügyelik. A különböző városok körül a Belső Földön vannak különleges területek, amikről az Agarthaiak gondoskodnak és, ha szükséges meggyógyítják őket. 
Az Agarthaiak kristályvárosok hálózataiban élnek, amik szétszórtan helyezkednek el az egész Belső Föld terültén. A lakosok száma 10.000 és 1.000.000 közötti, a legtöbb esetben 100.000 és 200.000 közöttire tehető. Ezek a városok, inkább kisebb településekre hasonlítanak, amik együttesen alkotják a társadalmat. Az alapja az egységeknek a „podletek” (kis közösség). A podletek, akik azonos életcélt követnek, klánokba csoportosulnak. A klánok az elsődleges építőkövei a galaktikus társadalmaknak. Idővel a teljes tudatú emberek képessé válnak a harmonikus együttélés formájára, ezt hívják galaktikus társadalomnak, amire Agartha jó példa. Agartha esetében a rendszer 12 klánból tevődik össze, ami a működtető magja ennek a társadalomnak, akik a feladatterületeiknek megfelelően szervezettek, pl. adminisztráció, mérnökség, gyógytudományok stb. Minden klán podletekre (kis közösségekre) tagolódik, a maximális létszám 64 személy. Általában egy klán podlete a másik 11 klán podletjével szabadon vesz fel kapcsolatot. A nagyobb csoportosulások kis-közösségeket képeznek, amikben mindenki hasznosítja ötleteit a problémamegoldásban. A kis-közösségek összekeveredhetnek a városok szomszédságával, így miden város olyan, mint a méhkas, ami személyekből áll, akik összejöttek, hogy szomszédjaikkal megoszthassák ötleteiket a városért és a világért.

Agartha kormányzó tanácsa 12 klánvezetőből tevődik össze, akik az eddigi klánjukért és a társadalomért tett szolgálatuk által váltak méltóvá a posztjuk betöltésére. Ebből a Tanácsból kiválasztanak egy embert, akit a legbölcsebbnek tartanak, és aki a tisztbeli címet: Agartha királya/királynője viseli. Ez a személy felelős a hatalmas seregért, ami küldöttekből és kontaktemberekből áll, akik a földfelszínre és az illetékes Galaktikus Föderációs Tanácshoz küldenek ki. Az ő kezükben a felelősség, hogy felügyeljék fizikai angyalokká való átalakulásotokat, hogy az az isteni terv szerint menjen végbe. A nevetekben végzett munkájuk segített az első kapcsolatfelvétel küldetés tervének megújításában, ami közvetetten a „Decra Zau” vagy a „Spirit művelet”-hez vezetett. Ezen felül a király és tanácsai határozták meg a terveket, ami a világotok való tulajdonképpeni nagyobb mértékű leszállást eredményezi.

A kristályvárosok fejlett technológiájának köszönhetően lakosai önellátóak, mert minden személy saját maga képes élelmének és ruházatának előállítására. A Felszíni Világ mezőgazdasági, építő- és kereskedelmi iparágazatai ezzel a FÉNY-technológiával szemben kicsit idejétmúltnak tűnhet. Így például bárki képes kénye-kedve szerint lakásának belső berendezését és dekorációs elemeit átváltoztatni. Ez a technológia képes egy személyt szinte pillanatok alatt egyik helyről, a másikra szállítani. Ez azt jelenti, hogy a világ egy nagy közösséggé válik, a világ bármely pontja szomszédossá lesz. Ezért az Agartha-iak gondolkodása nincs korlátok mögé szorítva, ahogy az emberek a Felszínen megszokták. A szabadság, ami a FÉNY technológiának köszönhető, sok kreatív tehetséget hozott előtérbe, amit a társadalom is hasznosít. Szerencsére az Agartha-iak ezt a képességet arra használják, hogy újra egyesülhessenek testvéreikkel, a Föld Felszínének lakóival.


Ma egy olyan hívogató világgal foglalkoztunk, ami mélyen a földben, a lábatok alatt fekszik. Ez az ország a Föld belsejében nagyon hasonlít az általatok lakott világhoz, amit ugyanúgy szeretnek és becsben tartanak, mint ti. Ennek az országnak a lakosai, az Agartha-iak tisztelegnek előttetek és örülnek az eljövendő napnak, amikor Földanya mindkét világa újra egyesülhet!

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetekben, hogy az ég örök és végtelen gazdagsága a tiétek!

Selamat Gajun! Selamat Kasijaram!
(Szíriuszi nyelven: Legyetek egyek! Legyetek szeretettel és örömmel áldottak!)

Csatornázta: Sheldan Nidle
Forrás: http://paoweb.com
20
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Tuesday, June 12, 2012

13.3.12
Március 13, 2012 
5 Etznab, 11 Ceh, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Jólétalapjaitok kiosztásának ideje közeledik. A Felemelkedett Mesterek azt ígérték, hogy készen áll a titkos world trust-jukból való alapok átruházásának megkezdése. Ezek az átruházások csak akkor kezdődhettek meg, amikor a szükséges biztonsági intézkedések megtörténtek. A sötét összeesküvésnek ezen átruházások leállítását szolgáló rendelkezéseik voltak hatályban az elmúlt két évtizedben. Eredetileg az összeesküvőknek szándékukban állt az alapokat elkobozni, amint az Új Világrend kormányai, és a velük együtt járó hadi-törvény rendeleteik teljes mértékben a helyükre kerülnek. Mint azt láthatjátok, ez nem történt meg. Mindazonáltal a Felemelkedett Mesterek meg akartak győződni arról, hogy a hatalmon lévő barátságosabb kormányok, vagy mások, készen állnak a hatalomra jutásra, még mielőtt az alapok kibocsátása megkezdődik. Ennek előfeltételei most mennek végbe, és így ez a pénzátruházás készül megtörténni. Ennek a pénznek az átköltöztetése egy jel a különféle titkos szent társaságok számára arról, hogy elérkezett a pillanata, hogy megkezdődjön a sok sötétség orientált rezsim eltávolítása. Ez kormányzati vezető hivatalnokok széleskörű letartóztatásával fog kezdődni ezen rezsimekben.

Az első cikk az új kormányok napirendjében a nemzetközi bírósági rendelkezések, és a számos fő kormány korábbi vezetői elleni letartóztatási parancs teljes mértékű törvényességének biztosítása mindenütt a bolygón. Ami most történik, az a Lex Romana (Római Jog) hamis törvényességének megszüntetése. Róma bukását követően az i.sz. 5. században, az Egyház arra használta ezt a halom dokumentumot, hogy törvényesítse hatalmát az akkori nagymértékben törvényellenes Nyugat Európai világban. Ez a törvénytradíció a modern időkig folytatódott, és a modern nemzetállamok törvényes létesítésének alapjaként fennmaradt. Ezt a hagyományt a sötétség is magáévá tette, és arra használta, hogy tetteit érvényre juttassa már a korai Szent római Birodalom első napjai óta. Ez a hatalom a nullára lesz redukálva és semmissé lesz téve az új gondviselő kormányaitok intézkedései által, és egy új korszak kerül hatályra a kormányzásban. Ez az új kormányzás jelzi a teljes tudatosságba való utazásotok utolsó fázisát, és a spirituális és űrcsaládjaitokkal való újraegyesüléseteket.

A mi feladatunk felügyelni világotokat, és támogatni azokat a különféle tevékenységeket, melyek új valóságotok felé vezetnek. Figyeltük milyen eltökéltek Felemelkedett Mestereitek, hogy befejezzék azokat az előkészületeket, melyek a jóléti alapjaitok kibocsátásához kellenek. Sok csoportotok elkötelezte magát, hogy visszajuttatja a Fényt világotokba, és szorgalmasan dolgozik, hogy biztosítsa a sötét kegyeltek megfelelő módon való letartóztatását, és a tény szerinti kormányok kivételét a világ ügyeiből. Sok előrehaladás történt. A sötétek most igazán felfogták a tényt, hogy dilemmájukat nem söpörhetik a pokróc alá, és leváltásuk közelsége öröm a szívünknek! Az 1940-es évek vége óta a közzétételért dolgozunk. Világotok összes fő kormánya alapvető módon semmibe vette a mi létezésünket, amíg a korábbi Sötét Anchara szövetség tagjainak udvarolt. Most ez a sötétséggel való szövetség véget ért, és itt az idő a Fénnyel való első kapcsolatfelvételre, és a vele járó bejelentésekre.

A titkos szent társaságok a végső simításokat végzik azokon a hivatalos bejelentéseken, melyek be fogják indítani az új kormányokat. Ezek a nyilvános bejelentések ki fogják fejteni nektek, hogy miért volt fontos új kormányokat felállítani, és elmondják azokat a programokat, amiket mindegyikük követni fog. A sötét összeesküvés és annak kegyeltjei azon vitatkoznak, hogy miképpen lehet kivergődni abból a nagy bukásból, mely készen áll kiütni őket a nyeregből, és ahogy civakodnak, engedelmes kormányzati frakcióik tovább folytatják szokásos hazudozásaikat a pénzügyi krízisről, az állítva, hogy valamiféle "helyreállítás" van folyamatban. Mint azt tudjátok, semmi sincs messzebb igazságtól, és behajthatatlan követelések elsöprő óceánja készül elnyelni őket! Az alapok utáni kétségbeesett vadászata közepette az összeesküvés számos kormányt megfenyegetett, de úgy találta, hogy ezek a zsarolások nem eredményeztek annyi pénzt, ami a saját maguk által kirótt pénzügyi összeomlásuk visszafordításához szükséges. Itt az idő, hogy letartóztatás alá helyezzék ezeket a tékozlókat, és leállítsák azt a szenvedést, amit mindegyikőtök tapasztalt az utóbbi fél évtizedben!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Csodás híreket hozva érkezünk! Az elmúlt néhány héten, hatalmas pénzösszegek átruházását készítettük elő azokba a letétekbe, amiket felállítunk világszerte, hogy kiosszák a jólétalapokat nektek. Társaink nagyon sikeresek voltak ezen számlák biztonságának bebiztosítását illetően, és hogy elérjék a sok fő kormány elbocsátását. Ezen a múlt héten, elkészítettük a listákat és az új kormányok hatalomra juttatásának procedúráit. Mindenek előtt meg kell szereznünk a sötétség régi pénzügyi rendszeréből való legutolsó jogerős megállapodásokat, amik lehetővé teszik a feljelentését és letartóztatását a kormányzati és bankhivatalnokok sokaságának. Társaink most fektetik le ezen vádeljárások előzetes időpontjait. Szilárd időbeosztás van a kormány hivatalos átruházására is, és fogadalom köt minket az elkövetkező bejelentésekhez, amik bemutatnak minket nektek.

Felemelkedett Mestereitekként, be kell mutatkoznunk nektek, és teljesen el kell magyaráznunk, hogy mit vár a Mennyország mindannyiunktól. Ez a mindenek felett álló hatalmas váltás a valóságotokban, egy tudatváltás. Ez azt jelenti, hogy spirituális felelősségeitek nagyban megnövekednek, és egy formális listára van szükségetek arról, hogy mik is ezek a felelősségek, és hogyan kell együtt beteljesítenünk azokat. A teljes tudatosságba való utazásotok mély elkötelezettséget igényel belső énetek iránt, és a valóság átalakítása iránt. A mi feladatunk az, hogy ünnepélyesen és áldással megbeszéljük ezt veletek, mivel a Mennyország isteni terve mindannyiunktól azt igényli, hogy szent becsületünket annak szenteljük, hogy orvosoljuk azokat a sérelmeket, amikkel már oly régóta küszködik a Földanya. Az ő meghívott vendégeiként, tetteinkkel kell kinyilvánítanunk az iránta való nagy Szeretetünket, és valójában az összes élet iránt, mely ebben a felettébb szépséges birodalomban létezik.

Az a jólét, amit kapni fogtok, arra lett tervezve, hogy túljussatok azokon a hiedelmeken, amiket a hiányról és a korlátozottságról tartotok, melyeket rátok mértek szüleitek, barátaitok, és a társadalmatok. A bőség a természetes létállapototok; a hiány és a korlátozottság egyszerűen mesterségesen lett rátok róva. Az egyik téma, amit be kell integrálni a Felemelkedett Mesterré válás útján, az univerzum és a természet abszolút bőségének ismerete. Ez az amibe készültök újra belemerülni. Teljes potenciálotok megnyilvánulása azt jelenti, hogy nincsenek rátok helyezett vele járó korlátok, és elkezditek megtapasztalni a Teremtővel kötött természetes szerződéseteket. A ti küldetésetek az, hogy terjesszétek Szereteteteket, jóindulatotokat, és Fényeteket minden Lény felé, akik ebben a fizikaiságban élnek; és a félelmet, ebben a környezetben valótlannak tartják, és az is. Életetek további része most dicsőségesen elkezdődik!

Ma megbeszélésünket a körülöttetek való történésekről folytattuk. Egy nagy váltás közelít sebesen a valóságotokban minden egyes nappal. Ami szövevényes marad, de készen álltok bámulatos hírek befogadására, melyek drasztikusan jobbra fogják változtatni világotokat. Legyetek rá készen, és készüljetek élvezni ezeket az eseményeket, ahogyan azok kibontakoznak előttetek! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization   


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 33 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Welcome to the PAO Light-Circles INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/

Foldimennyorszag

Foldimennyorszag
Foldimennyorszag

Sheldan Nidle Free Webinar